zaloguj się

Jesteś już naszym Klientem?

Powrót do strony głównej

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne i konieczne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny Państwa zdolności kredytowej. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 • dane identyfikujące (w tym imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia);
 • dane kontaktowe (w tym adres zamieszkania, adres mailowy, telefon, adresy do korespondencji);
 • dane finansowe (w tym dane o dochodach, stanie majątkowym, zobowiązaniach);
 • dane dotyczące rodziny (w tym stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, liczba osób na utrzymaniu);
 • dane dotyczące wykształcenia dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
 • dane dotyczące posiadanych produktów finansowych;
 • dane o stanie zdrowia (w zakresie nazwy usługi lub świadczenia medycznego, którego dotyczy finansowanie z umowy pożyczki).

Kategorie przetwarzanych danych.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

Decyzja o przyznaniu Państwa pożyczki będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzja będzie oparta o profilowanie tj. ocenę Państwa sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki (tzw. ocena zdolności kredytowej). Efektem takiego działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i wyliczenie kwoty pożyczki. Konsekwencją tego przetwarzania będzie udzielenie pożyczki w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia pożyczki.


Decyzja podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę, dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy) oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (za Pani/Pana zgodą, np. biura informacji gospodarczej, BIK). Dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach. Na podstawie tych danych dokonujemy analizy możliwości spłaty przez Państwa zobowiązań z tytułu umowy pożyczki. Administrator może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane informacje.


Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.


Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przysługuje Państwu prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. W tym celu należy skontaktować się z nami na dane wskazane powyżej w pkt 1 niniejszej Informacji.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:Efimea SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741343, dalej jako „Administrator”.

1. Dane Administratora

Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować:

 • korespondencyjnie na adres siedziby Efimea SA ( ul. Wolbromska 18/1B, 53-148Wrocław),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@efimea.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania Państwa zdolności kredytowej – przetwarzanie i podanie danych osobowych wskazanych w umowie pożyczki oraz formularzach kontaktowych poprzedzających jej zawarcie jest konieczne i niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pożyczki – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
 • w celach marketingowych, tj. promocji produktów i usług oferowanych przez Efimea S.A. – w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie w tym celu odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), a po wygaśnięciu zawartej umowy pożyczki lub w sytuacji, gdy umowa taka nie została zawarta przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie Państwa zgody i stosowanie do jej treści (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia);
 • w celu windykacji należności wynikających z umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń w ramach prowadzonej przez nas działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • w celach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • w celach analitycznych i innych wewnętrznych celach administracyjnych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym, analiza portfela kredytowego, prowadzenie statystyki i raportowanie wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • w celach archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia);
 • w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych, wymogów regulacyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

3. Przekazywanie Państwa danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych, którym mogą być w szczególności następujące podmioty:

 • podmioty przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy usług IT, usług windykacyjnych oraz innych usług wspierających prowadzenie działalności przez Efimea SA;
 • biura informacji gospodarczej działające na terenie Polski, a w tym Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie – po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
 • podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej.

4. Informacja o źródłach pozyskiwania Państwa danych osobowych.

Informujemy, że pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, na podstawie składanego przez Państwa wniosku o udzielnie pożyczki oraz w czasie zawierania i realizacji umowy pożyczki. W wypadku składania przez Państwa wnioskowaniu o pożyczkę on line, za pośrednictwem naszej strony internetowej zbierane są również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzysta użytkownik systemu teleinformatycznego.


W ramach analizy Państwa zdolności kredytowej oraz wiarygodności przedłożonych przez Państwa dokumentów koniecznych do zawarcia umowy pożyczki wykorzystujemy także Państwa dane przetwarzane w wewnętrznych bazach oraz za Państwa zgodą dane pozyskane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, BIK.


W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG).

5. Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 niniejszej Informacji, tj.:

 • przez okres obowiązywania umowy pożyczki, a po jej zakończeniu w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,
 • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, w tym a). dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, b). dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, c) dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona,
 • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzecie – do czasu ich zrealizowania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

6. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane.

Informujemy, że przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia – jest to prawo do żądania niezwłocznego usunięcie Państwa danych osobowych, które może być zrealizowane pod warunkiem spełnienia jednej z następujących przesłanek: a). dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, b). cofnięto zgodę, która stanowiła podstawę przetwarzania danych i nie istnieje inna podstawa ich dalszego przetwarzania przez Administratora, c). dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, d). dane muszą zostać usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 21 Rozporządzenia – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach,
 • prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi – zgodnie z art. 20 Rozporządzenia, tj.prawo do otrzymania od nas jako Administratora posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych osobowych.

Masz pytania?

Oddzwonimy!

Kontakt do Doradcy

Centrum Obsługi Klienta

cok@efiraty.pl

Informacja o RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,85%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2650 zł, całkowita kwota do zapłaty 4095,85 zł, oprocentowanie stałe 9%, całkowity koszt pożyczki 1445,84 zł (w tym: opłata początkowa 300 zł, prowizja 890,40 zł, odsetki 255,44 zł), 24 miesięcznych rat równych po 170,66 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.05.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Dla innych parametrów pożyczki wartość RRSO może być inna. Kwota i warunki pożyczki uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności i historii kredytowej Wnioskodawcy. Skontaktuj się z naszymi konsultantami, aby bezpłatnie otrzymać ofertę.


Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:

Pożyczkodawcą jest Efimea Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-148) przy ul. Wolbromska 18/1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741343, NIP 899-284-82-74, REGON 380872412; kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, opłacony w całości.


Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Efimea SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741343, dalej jako „Administrator”. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować korespondencyjnie na adres siedziby Efimea SA (ul. Wolbromska 18/1B, 53-148Wrocław), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@efimea.pl


Rozstrzyganie sporów:

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Efimea SA jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.


Dodatkowe informacje:

Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielamy pożyczek wynosi 3 miesiące a maksymalny 48 miesięcy.

×

Zostaw nam swój numer telefonu, nasi Doradcy oddzwonią do Ciebie.